ברוכים הבאים לפעילות “פרנדלי של משפחה”  (להלן: “הפעילות” או “התחרות”).

הפעילות מנוהלת על ידי פרנדלי כן יבנה, בעמוד הפייסבוק Friendly” גן יבנה", בכתובת

https://www.facebook.com/friendly.gan.yavne/?ref=hl

להלן: “האתר” או “עמוד הפעילות".

ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמתך לתנאים אלה ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

מהי הפעילות

הפעילות והשתתפות בה הינה לכלל המשתתפים שגילם הוא מעל 18 שנים.

במסגרת הפעילות יוזמנו חברי דף הפייסבוק (להלן: “המשתתף” או “המשתתפים”) להגיב על פוסט הפעילות ולהסביר מדוע מגיע להם לזכות בארוחה משפחתית על סך 500 ₪ במסעדת ביגה במתחם פרנדלי גן יבנה (להלן “התוכן”).

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי תנאי להשתתפות בפעילות ולמועמדות לזכייה בתחרות, היא כתיבת תגובה בפוסט התחרות.

ניתן לשלוח את התכנים בהתאם למגבלות התוכן וכמות התווים המותרת לפרסום במסגרת פורטים ותכנים בפייסבוק.

על התכנים להיות בבעלותו המלאה והבלעדית של השולח ואשר נוצרו/חוברו/צולמו על ידו בלבד. המשתתף מצהיר כי  הינו בעל הזכויות הבלעדי לרבות כל זכויות הקניין הרוחני בפרטי התוכן וממילא בתמונה וכי בשליחת פרטי התוכן לצורך השתתפות בתחרות ולרבות פרסומם אין משום הפרת הוראות כל דין וכי הינו רשאי לעשות בתכנים שימוש.

על התוכן ו/או במסירתו, אין משום הפרת הוראת דין לרבות ולא רק הוראות בקשר עם פרסום לשון הרע, פרסומי תועבה, פגיעה בפרטיות, פגיעה בזכויות קניין רוחני, פרסומים אסורים בנוגע לקטינים ו/או כל פרסום אסור אחר.

המשתתף מתחייב כי אם וככל שמופיע בתוכן אדם כלשהו – אותו אדם נתן הסכמתו כמפורש וכדין להופיע בצילום ולשימוש בתמונה כמפורט בתקנון זה, כי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיותו ובזכותו שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור וכן כי ככל שמופיע קטין בתוכן, הנני אפוטרופסו החוקי של הקטין וכל אפוטרופוס חוקי אחר הביע את הסכמתו להופעת הקטין בתוכן ותנאים אלו.

המשתתף בתחרות נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת לפרסם מעת לעת בעמוד הפייסבוק ואתר האינטרנט שבבעלות פרנדלי גן יבנה בכללותם ו/או בניהולם ,בעמודי התחרות ו/או בכל מקום אחר (גם לאחר תום התחרות) את פרטי התוכן לרבות התמונות שישלחו ע”י המשתתפים לצורך השתתפות בתחרות וזאת בהתאם לשיקול דעתם המלא והבלעדי של פרנדלי גן יבנה.

שולח התוכן אחראי לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו כתוצאה מהשימוש בתוכן ומפרסומו .

כדי להשתתף בתחרות עליך להזין את התוכן כמפורט להלן ובכפוף לכללי משלוח תכנים המפורטים בתקנון זה. רק לאחר שמילאת את פרטים (הכוללים פוסט כתוב וכן פרטים נוספים או אחרים כפי שתקבע פרנדלי גן יבנה) יתווסף שמך לרשימת המשתתפים בתחרות. הרישום לתחרות נעשה בלא תשלום. אתה מצהיר ומתחייב שהפרטים שתמסור הם נכונים ומדויקים. במסירת פרטים שגויים בין במתכוון ובין שלא במתכוון, אינך רשאי להשתתף בתחרות ו/או יקנו לפרנדלי גן יבנה את הרשות להפסיק את השתתפותך בתחרות ו/או למנוע ממך לקבל פרס. האחריות למילויים התקין והנכון של הפרטים, מוטלת עליך בלבד. פרנדלי גן יבנה תהא רשאית לוודא את זהות שולחי התכנים, בכל שלב ובכל דרך שיראו לנכון, לרבות פנייה באמצעות אמצעים אלקטרוניים כפי שנמסרו בעת משלוח התוכן.

כדי להשתתף בפעילות עליך להיות בעל אפשרות לקבלת הודעה בפייסבוק למקרה שפרנדלי גן יבנה תרצה לעדכן אותך לגבי שינויים או זכייתך בתחרות.

חל איסור בקשר עם הפעלה ו/או מתן אפשרות הפעלה בכל צורה ואופן כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots, script, Bot וכדומה, לשם ו/או בקשר להשתתפות בפעילות.

תקופת משלוח התכנים תחל ביום שני, 18 בינואר 2016 בשעה 08:00 ותסתיים ביום חמישי, 28 בינואר 2016 בשעה 23:59 (להלן “מועד הפעילות”).

פרנדלי גן יבנה שומרת לעצמה את הזכות להאריך או לקצר את מועד הפעילות בהתאם לשיקוליה.

חבר השופטים המורכב מנציגי פרנדלי גן יבנה (להלן: “חבר השופטים”), יבחר את 5 (חמשת) הגולשים מבין המשתתפים שולחי פריטי התוכן הטובים ביותר, אשר יוגדרו כזוכים בתחרות. חבר השופטים יבחר את חמשת הזוכים תוך בחינת פריטי התוכן שנשלחו על ידם וזאת לפי מיטב שיקול דעתם ולפי, בין השאר, איכות פריטי התוכן ששלח לצורך השתתפותו בפעילות מבחינת מקוריות, חדשנות, יצירתיות וייחודיות התוכן כאמור (להלן “הזוכים”).

חמשת הזוכים כמפורט לעיל יזכו כל אחד (כל זוכה) בארוחה משפחתית ב"ביגה" סניף פרנדלי גן יבנה על סך 500 ₪ (להלן “הפרס“).

את הפרס יש לממש תוך חודש מתום הפעילות, עד לתאריך 29.2.2016.

בתום מועד הפעילות פרנדלי גן יבנה תיצור קשר עם הזוכים באמצעות הפייסבוק , כדי לעדכן בדבר הזכייה.

תנאי הפרס ומימושו הינם כפי שיפורט להלן:

19.1 על הזוכה להודיע לפרנדלי גן יבנה במעמד השיחה אשר במסגרתה מודיעים לו על הזכייה על התאריך בו ירצה לממש את זכייתו.

19.2 ניתן לממש את הזכייה עד לתאריך 29 בפברואר 2016.

19.3 מימוש הפרס יעשה בכפוף להצגת תעודה מזהה במעמד מימוש השובר התואמת את פרטי הזוכה כפי שהופיעו בפרטיו בחשבון הפייסבוק.

19.4 בהתאם לכל תנאי ומגבלה אחרת ובכפוף לכל דין.

במידה ולא מימשת את הפרס עד לתום מועד פקיעתו כמפורט בסעיף 17 לעיל, לא תהא זכאי לכל תחליף זכייה כספי ו/או אחר ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך כלפי פרנדלי גן יבנה.

מובהר בזאת כי ככל שיצירת הקשר עם הזוכה לצורך הודעה על הזכייה כאמור לעיל, לא תצלח מכל סיבה שלא תהא וזאת לתקופה שלא תהא גבוהה מ-48 שעות מתום תקופת הפעילות אזי פרנדלי גן יבנה תהא רשאית ליתן הפרס לזוכה ו/או לזוכים שבא אחריו. הזוכה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי פרנדלי גן יבנה ו/או מי מטעמה בעניין זה ו/או הנובע הימנו.

פרנדלי גן יבנה אינה מתחייבת לפרסם כמות מסוימת של תכנים ו/או לפרסם כל תוכן בקשר עם הפעילות באתר.

פרנדלי גן יבנה רשאית לבחור כמות פחותה של זוכים במהלך תקופת משלוח התכנים בהתאם למידת ההיענות של גולשי האתר לפעילות.

שולח התוכן לא יהיה רשאי לדרוש ו/או לקבל כל תמורה בעבור התוכן שישלח במסגרת הפעילות אף ובמידה ויבחר להתפרסם באתר.

פרנדלי גן יבנה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שמותיהם, דמותם ופרטיהם של שולחי התכנים שיבחרו לפרסום באתר, בכל אמצעי מדיה ובכל עת שתמצא מי מהן לנכון. מובהר, כי פרסומים כאמור עשוי שיעשו באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט ולרבות לצרכי פרסום, קידום שיווק ויחסי ציבור של הפעילות או החברות המנהלות את הפעילות. בהשתתפותו בפעילות מביע כל משתתף את הסכמתו לצילומו ולפרסום שמו, פרטיו, דמותו והתצלום ששלח במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, ללא תמורה ו/או תמלוג כלשהם  וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה נגד פרנדלי גן יבנה בהקשר זה.

הזוכה אינו רשאי לדרוש או לקבל שווי כספי בגין הפרס או כל תחליף אחר.

פרנדלי גן יבנה שומרות לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס בקרות אחד המקרים הבאים, כמפורט להלן:

פרנדלי גן יבנה רשאית להציג את התכנים הנבחרים, מעת לעת, באתרי האינטרנט שבבעלותה ו/או בניהולה, באתר ו/או בכל מקום אחר (גם לאחר תום הפעילות) בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.

פרנדלי גן יבנה תהיה רשאית לוודא את זהות שולחי התכנים, בכל שלב ובכל דרך שיראו לנכון, לרבות פנייה באמצעות כרטיס הפייסבוק של המשתתפים.

הנך מוותר/ת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או להליך ו/או לעצם בחירתם של התכנים שיזכו את שולחיהם בפרסים בתחרות, כפועל יוצא של הפעילות.

בעצם השתתפותך כאמור בפעילות, הנך מאשר כי נמסר לך כל המידע שביקשת בקשר לפעילות בכלל ובקשר לתקנון בפרט וכי הנך עומד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען לפרס.

סירוב הזוכה למסירת כל פרטיו ו/או סירוב להצטלם עם הפרס.

סירוב הזוכה לאשר בחתימתו את קבלת הפרס.

הזוכה המחה את הפרס לצד שלישי כלשהו, ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם פרנדלי גן יבנה.

הזוכה לא התייצב לקבל את הפרס באופן אישי.

כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס.

הפרת תקנון זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מובהר ומוסכם בזאת כי לפרנדלי גן יבנה שיקול דעת בלעדי לבטל את זכייתו של משתתף ו/או להפסיק את השתתפותו של משתתף באם קיים חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי משתתף וזאת מבלי לגרוע ו/או להוות ויתור על כל  סעד אשר קיים לפרנדלי גן יבנה כנגדם ו/או מי מטעמם ומבלי שמוטלת על פרנדלי גן יבנה כל חובה לנמק בעניין זה. המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי פרנדלי גן יבנה ו/או מי מטעמה.

מי רשאי להשתתף בפעילות

הפעילות פתוחה בפני כל  מי  שירצה להשתתף בה ובלבד שמלאו להם 18 שנים למעט עובדי פרנדלי גן יבנה ו/או מפיקי הפרס וכן מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם.

פרנדלי גן יבנה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממך את הזכות להשתתף בפעילות באופן זמני או קבוע,  אם על פי שקול דעתן הבלעדי הפרת ו/או ניסית להפר תנאי שימוש אלה או את תנאי השימוש הכלליים של פרנדלי גן יבנה, וזאת מיד עם היוודע למי מהן דבר הפרת תנאי השימוש על ידך, לפי שיקול דעתן הבלעדי ומבלי לפגוע בתרופות המגיעות להן על פי כל דין או הסכם.

ביטול הפעילות

פרנדלי גן יבנה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את הפעילות כולה, על פי שיקול דעתה, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פרנדלי גן יבנה רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת הפעילות, תאריך הפעילות, תקופתה או כל מועד המצוין בה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף למתן הודעה בדבר השינוי בעמוד הפייסבוק 24 שעות מראש.

תנאים נוספים

 השתתפותך בפעילות איננה מותנית בתשלום כלשהו. הפעילות ניתנת לשימוש על ידך כמו שהיא (as is). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פרנדלי גן יבנה או מי מטעמה, בגין תכונות הפעילות, הוראותיה, מגבלותיה ודרך ניהולה. פרנדלי גן יבנה אינה מתחייבת שהפעילות לא תופרע או תתנהל כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהא חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אל האתר.

הזכייה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה, הפרסים אינם ניתנים להמרה בכסף ומועד מימושם אינו ניתן להארכה.

בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול הפעילות ו/או תוצאותיה ו/או בנושא פרשנות התקנון  ניתנת לפרנדלי גן יבנה זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים בפעילותו/או הקשור בפעילות  ו/או מי מטעמו.

פרנדלי גן יבנה רשאית לפסול תכנים לא ראויים, מפרי חוק וכיו”ב ו/או אשר זהות שולחיהם לא ניתנת לאימות. כמו כן, הנך מאשר כי נתת הסכמתך לבדיקת התוכן וכי ידוע לך כי פרנדלי גן יבנה אינה מתחייבת לפרסמו ו/או להמשיך לפרסמו באתר וכמו כן הינך נותן בזאת הסכמתך לשינויים ולעריכת התוכן, לעדכונו ולכל פעולה אחרת, ללא הגבלה ולכל שימוש שהוא, וזאת מבלי שיהיה בזכותה זו של פרנדלי גן יבנה כדי לגרוע מאחריותך כאמור בתקנון זה ו/או בתנאי ההשתתפות בפעילות זו ו/או כדי להטיל על פרנדלי גן יבנה אחריות כלשהיא בעניינים שהינם באחריותך כאמור.

אחריות

הפרסים בתחרות ואספקתם הינם מתנת פרנדלי גן יבנה ובביצוע חברת Kiss And Tell.

פרנדלי גן יבנה ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות מכל סוג ומין שהוא לאיכות ו/או לטיב הפרס בו תזכה (אם וככל שתזכה) במסגרת התחרות, למועד אספקתו או לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם לך, למלווה, ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש בו ומימושו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, המשתתף מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד פרנדלי גן יבנה ואו מי מטעמה בכל  הקשור  בקשר ישיר ו/או עקיף לעניין הפרסים ואספקתם ולעניין התחרות עצמה בכפוף לאמור ולמפורט לעיל.

הנך  מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה פוטר את פרנדלי גן יבנה ו/או כל מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ולתוצאותיה.

פרנדלי גן יבנה ו/או מי מטעמה, אינם אחראים לנזקים כלשהם שיגרמו לך, בין ישירים ובין עקיפים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבה, אובדן ו/או שוד מסמכים, כרטיסי אשראי, מימון, דמי אישפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר שייגרם בקשר עם פעילות זה.

הנך מתחייב לשפות את פרנדלי גן יבנה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, מייד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד) של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפרת במישרין ו/או בעקיפין תנאי שימוש אלה או את תנאי השימוש הכלליים ו/או אם הפרת או לא קיימת במעשה ו/או במחדל את התנאים בתקנון זה.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בפעילות, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושה הבלעדי של פרנדלי גן יבנה לפי העניין ו/או של צדדים שלישיים אחרים, שפרנדלי גן יבנה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים (לוגו), טקסט וכל חומר אחר הכלול בפעילות. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה של פרנדלי גן יבנהלפי העניין, וזאת בכתב ומראש.

הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך, שמשלוח התוכן לאתר מהווה מתן רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לפרנדלי גן יבנה לשימוש כלשהו בתוכן לרבות פרסומו ו/או העמדתו לרשות הציבור באופן שכל אדם יוכל לצפות בו אותו ולהשתמש בו ו/או העברתו לצדדים שלישיים. כמו כן, כי ידוע לך והינך מסכים שלא תהיה זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת התוכן/או פרסומו. בנוסף, הינך מצהיר כי אין ולא תהיינה לך תביעות ו/או דרישות כספיות ואחרות כלפי פרנדלי גן יבנה בגין השימוש ופרסום התוכן.

הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך והינך אחראי לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו כתוצאה משימושך לרבות מתן ההרשאה כאמור לפרנדלי גן יבנה מהשימוש שהינך מתיר לה לעשות בתוכן כאמור, הינך מתחייב לשפות את פרנדלי גן יבנה, עובדיהן או מי מטעמן בגין כל נזק, או הוצאה שייגרמו להם בגין טענה ו/או תביעה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה בשימוש בתוכן ו/או פרסומו.

דין, שיפוט והתיישנות

הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד פרנדלי גן יבנה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומו.

סופיות תנאי ההשתתפות

האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצב, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו”ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי פרנדלי גן יבנה ו/או האתר ו/או מי מטעמה ו/או על ידי כל גורם אחר. פרנדלי גן יבנה רשאית לשנות את תנאי ההשתתפות בפעילות והודעה בדבר השינוי תפורסם באתר. השינוי יכנס לתוקפו בתוך 24 שעות ממועד פרסומו כאמור, ויחול על הפעילות מיום כניסתו לתוקף ואילך.

שאלות ובירורים

לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת  info@friendly-ganyavne.co.il

הננו מברכים אותך על השתתפותך בפעילות ומאחלים לך הצלחה רבה.